Divortul la notar

Share Button

Divortul la notar

Divortul la notar se realizeaza in baza cererii de divort formulata de catre soti, impreuna, si se semneaza in fata notarului public. La cerere se vor anexa: certificatul de casatorie in original si copie legalizata, fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor si ale actelor de identitate ale acestora.

Potrivit alin. 1 al art. 376 din noul Cod civil, cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de reflecţie de 30 de zile. Prin exceptie de la prevederile alin. 1, cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică (alin. 2 art. 376 C civ) insa, prezenta ambilor soti este obligatorie la termenul fixat in vederea desfacerii casatoriei si a eliberarii certificatului de divort (alin. 3 art. 376 C civ), termen la care acestia nu vor putea fi reprezentati prin mandatar.

Prin urmare, in aplicarea dispozitiilor de mai sus notarii vor putea autentifica procuri de reprezentare pentru depunerea cererii de divort in fata notarului public sau a ofiterului de stare civila.

        In cazul in care unul dintre soti sau ambii sunt surzi, muti, surdomuti, orbi ori necunoscatori ai limbii romane, dispozitiile Legii notarilor publici nr. 36/1995 si ale Regulamentului de punere in aplicare a acesteia privind luarea consimtamtntului la incheierea actelor notariale, se aplica in mod corespunzator.

        In asemenea situatii interpretul, prin intermediul caruia se ia consimtamantul, va semna pe cererea de divort alaturi de soti si pe incheierea de admitere sau respingere a cererii de divort alaturi de notarul public. In cazul in care unul dintre soti este nestiutor de carte acesta va semna cererea de divort, incheierea si celelalte acte procedurale prin aplicarea amprentei degetului aratator de la mana stanga.

        Prin derogare de la dispozitiile Legii notarilor publici si ale Regulamentului de punere in aplicare a acesteia privind identificarea partilor, in cazul procedurii divortului identificarea sotilor se va face de catre notarul public numai pe baza actelor de identitate prezentate de catre cei doi soti cu ocazia depunerii cererii de divort.

        Dovada identitatii se poate face, de catre soti, cu unul din urmatoarele documente:

a) pentru cetatenii romani, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul in care este prevazut domiciliul, care sa se afle in termenul de valabilitate, atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;

b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, documentul de identitate sau pasaportul, emis de statul apartinator;

c) pentru apatrizi, pasaportul emis in baza Conventiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;

d) pentru cetatenii straini din statele terte, pasaportulemis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrarepe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii catsi la data eliberarii certificatului de divort;

e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania, document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, document de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara, protectie umanitar conditionata;

f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Romania, pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

       Cartile de identitate eliberate de catre autoritatile romane sunt verificate de catre notarul in Registrul de evidenta informatizata a persoanei (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor).

Primind cererea notarul are obligatia sa-si verifice competenta materiala si teritoriala, precum si plata onorariului notarial.

La stabilirea competentei materiale notarul public verifica daca ambii soti sunt prezenti in fata sa, au semnat cererea de divort in fata sa si au declarat in cererea de divort ca:

a) sunt de acord cu divortul;

b) nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati in timpul casatoriei;

c) au convenit asupra numelui pe care fiecare il va purta dupa divort, respectiv numele purtat la incheierea casatoriei sau in timpul casatoriei;

d) niciunul din soti nu este pus sub interdictie;

        La stabilirea competentei teritoriale, notarul verifica daca locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor sunt situate in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care isi are sediul si, daca sotii nu s-au adresat in prealabil altui notar public. In municipiul Bucuresti, competenta revine oricaruia dintre notarii care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a Tribunalului Bucuresti.

In cazul in care casatoria s-a incheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competenta solutionarii cererii dupa locul incheierii casatoriei revine notarului public din municipiul Bucuresti, intrucat locul incheierii casatoriei este considerat primaria sector 1 in al carei registru de stare civila sunt evidentiate certificatele de casatorie emise de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Dovada locului incheierii casatoriei (localitatea in care se afla primaria sau oficiul starii civile unde s-a oficiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie) se face cu certificatul de casatorie anexat la cerere.

Dovada ultimei locuinte comune se face, dupa caz, prin actul de identitate, daca a fost domiciliul cel putin al unuia dintre soti, sau prin inscrisul care dovedeste dreptul de proprietate sau de folosinta (vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat etc). Daca sotii au convietuit intr-o locuinta asupra careia nu detineau niciun titlu (ex. locuiau in locuinta parintilor) dovada se face prin declaratie autentica a ambilor consemnata atat in cererea de divort, cat si in incheierea de admitere pe baza careia se va elibera certificatul de divort.

    In cazul in care sotii nu indeplinesc conditiile de mai sus, notarul public le  restituie cererea impreuna cu documentele anexate la aceasta, fara a o mai inregistra in Registrul de Divorturi. Daca sotii staruie la inregistrarea cererii, notarul o  inregistreaza in Registrul de Divorturi numai daca sotii au achitat onorariul, dupa care va da o incheiere de respingere, motivata in fapt si in drept. Incheierea de respingere nu este supusa niciunei cai de atac.

Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege notarul inregistreaza cererea in propriul Registru de Divorturi si transmite Registrului National de Evidenta a Cererilor de Divort (RNECD) gestionat de SC Infonot Systems SRL, solicitarea de inregistrare a cererii de divort.

Cererea de divort, incheierea de admitere a cererii de divort sau incheierea de respingere a cererii de divort va purta acelasi numar cu numarul dosarului de divort din Registrul de divorturi tinut de biroul notarial.

In cazul in care in urma verificarii se constata ca sotii nu s-au mai adresat altui notar public cu o cerere similara, administratorul RNECD va inregistra cererea pe numele biroului notarial  solicitant si va elibera acestuia un certificat care atesta atat numarul sub care a fost inregistrata cererea in RNECD, cat si faptul ca respectiva cerere de divort se afla pe rolul biroului notarial in vederea solutionarii.

In situatia in care in urma verificarii se constata ca sotii s-au adresat cu o cerere similara si altui notar public, administratorul RNECD va elibera o adeverinta, situatie in care notarul solicitant  respinge cererea indrumand partile sa se adreseze primului notar sesizat. Respingerea cererii nu il obliga pe notar la restituirea onorariului incasat cu ocazia depunerii cererii.

In cazul in care de la data comunicarii de catre administratorul RNECD a certificatului au trecut mai mult de 60 de zile calendaristice, administratorul RNECD va proceda, din oficiu, la inchiderea pozitiei din registru.

        Primind certificatul de la administratorul RNECD notarul public inscrie numarul acestuia in Registrul de Divort si fixeaza termenul pentru desfacerea casatoriei, termen la care soti vor trebui sa se prezinte personal. In lipsa certificatului eliberat de administratorul RNECD notarul public nu va putea fixa termen pentru desfacerea casatoriei.

Termenul care se va acorda nu va putea fi mai mic de 30 de zile calendaristice, nu va putea fi prelungit prin acordarea unui nou termen si se inscrie de catre notar atat pe cererea de divort, cat si in Registrul de Divorturi.

Dispozitiile art.101 si urmatoarele din Codul de procedura civila in materia calcului termenelor procedurale se aplica in mod corespunzator.

Daca unul din soti solicita si celalalt este de acord sau ambii solicita acordarea unui termen mai mare, notarul poate acorda un termen mai mare de 30 de zile.

Notarul public fixeaza un singur termen pe care il  aduce verbal la cunostinta sotilor precizandu-le data (ziua, luna, anul) si ora la care acestia trebuie sa se prezinte personal la biroul notarial.

In situatia in care la termenul fixat notarul public nu va putea fi prezent din motive justificate pentru a solutiona cererea de divort, acesta sesizeaza Camera Notarilor Publici in vederea delegarii unui alt notar public, la acel birou notarial, care sa solutioneze cererea.

La termenul fixat notarul public verifica:

a) daca ambii soti sunt prezenti personal;

b) daca sotii staruie in cererea de divort;

c) daca sunt de acord cu numele pe care acestia il vor purta dupa divort;

d) daca isi mentin celelalte declaratii date cu ocazia depunerii cererii de divort;

e) daca acestia isi pot exprima consimtamantul liber si neviciat;

f) daca niciunul din soti nu este pus sub interdictie;

g) daca pana la termenul fixat nu a intervenit nasterea sau adoptia unui copil.

In cazul in care in urma verificarii notarul constata ca sunt indeplinite cumulativ conditiile de mai sus, procedeaza la intocmirea incheierii de admitere a cererii de divort, al carei model este prevazut in anexa nr. 35 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, prin care  constata desfacerea casatoriei si dispune eliberarea certificatului de divort. Incheierea de admitere a cererii de divort va fi semnata de ambii soti, de notarul public si dupa caz de interpret.

In situatia in care in urma verificarii notarul constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus acesta intocmeste incheierea de respingereal carei model este prevazut in anexa nr. 36 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, prin care dispune respingerea cererii de divort. Incheierea de respingere se transmite in aceeasi zi, in format electronic (prin e-mail), administratorului RNECD pentru a face mentiunile corespunzatoare in RNECD.

Dupa finalizarea incheierii de admitere si inainte de eliberarea certificatului de divort, notarul solicita, prin intermediul administratorului RNECD, numarul de certificat de divort de laRegistrul Unic al Certificatelor de Divort (RUCD), tinut de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

  In acest sens notarul public completeaz un formular pe care il transmite prin curier, e-mail sau fax administratorului RNECD, formular pe baza caruia acesta va obtine de la Registrul Unic al Certificatelor de Divort (RUCD) o comunicare cuprinzand numarul certificatului de divort.

In cazul in care se constata ca, pentru aceiasi soti, a fost deja alocat numar de certificat de divort la solicitarea ofiterului de stare civila, administratorul RNECD va aduce in scris la cunostinta notarului public solicitant acest fapt, iar notarul in baza acestei comunicari, dispune respingerea cererii. Despre acest fapt se vor face mentiunilecorespunzatoare atat in Registrul de Divorturi, cat si in RNECD.

Dupa obtinerea numarului certificatului de divort si inscrierea acestuia pe toate cele 6 exemplare ale certificatului de divort, in rubrica corespunzatoare din Registrul de Divorturi, cat si in RNECD, notarul public elibereaza cate un exemplar original al acestuia fostilor soti. Certificatul de divort va purta aceeasi data cu data in care a fost semnata incheierea de catre soti.

Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile, obtinerea numarului certificatului de divort de la RUCD si redactarea si eliberarea certificatului de divort au loc in aceeasi zi, respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei.

  La redactarea certificatului de divort notarul public trebuie sa respecte, intocmai, continutul anexei nr. 37 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995 neputandu-l completa sau modifica (prin adaugiri: holograme, steme, semnatura secretarului biroului notarial etc.), iar hartia pe care se va redacta certificatul de divort nu va avea caracteristici speciale. Notarul public va aplica pe certificatul de divort si timbrul sec.

Orice completare sau modificare a acestuia poate duce la nerecunoasterea certificatului de divort de catre institutiile abilitate sa faca mentiunile corespunzatoare pe actele de stare civila.

  Inainte de restituirea originalului certificatului de casatorie, pe versoul acestuia notarul face mentiunea privind desfacerea casatoriei, numarul si data certificatului de divort. In indeplinirea acestei obligatii notarii publici au confec tionate parafe (conform anexei 2), care  contin urmatoarea mentiune: Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. _____/____. Originalul certificatului de casatorie cuprinzand mentiunea de mai sus se restituie sotilor, notarul public putandu-si opri la dosar o copie dupa acesta.

  Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public are obligatia comunicarii, cu confirmare de primire, a cate unui exemplar original al acestuia la primaria localitatii unde s-a incheiat casatoria sau s-a transcris certificatul de casatorie si Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti in a carei circumscriptie se afla localitatea unde s-a oficiat casatoria sau s-a transcris certificatul de casatorie pentru a se face mentiunea in registrul de stare civila. Dovezile de comunicare a certificatului de divort se ataseaza la dosarul de divort. Fostilor soti li se pot elibera, la cerere, copii dupa dovezile de comunicare.

Comunicarea se face in ziua eliberarii sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare.

Celelalte doua exemplare originale ale certificatului de divort raman la biroul notarial pentru a fi arhivate la dosarul de divortsi respectiv mapa cu certificatele de divort.

Cu ocazia eliberarii certificatului de divort, notarul aduce la cunostinta fostilor soti ca acesta produce efecte intre acestia de la data eliberarii, iar fata de terti, produce efecte de la data inscrierii mentiunii in registrul de stare civila de la locul unde s-a incheiat casatoria sau s-a transcris certificatul de casatorie.

Alaturi de registrul de divorturi, notarul public are doua mape de evidenta, respectiv, mapa de divorturi cuprinzand incheierile de divort si certificatele de divort si o mapa cu alte solutii care va cuprinde incheierile de respingere.

Onorariul se incaseaza la inregistrarea cererii in registrul de divorturi si nu mai poate fi returnat. Neplata onorariului la depunerea cererii de divort atrage refuzul notarului public de a primi cererea.

Declaratiile pe proprie raspundere utilizate in procedura divortului, cu exceptia celor mentionate in cererea de divort, sunt scutite de onorariu si se incheie numai in forma autentica putand fi date de catre soti separat sau impreuna.

Dosarele de divort nu se pot transfera intre birourile notariale nici din oficiu, nici la cererea sotilor (fac exceptie cazurile in care notarul public functioneaza intr-un birou individual, iar pe parcursul solutionarii procedurii divortului si-a incetat calitatea, si-a schimbat sediul intr-o alta circumscriptie judecatoreasca sau a fost suspendat din exercitiul functiei, situatie in care dosarul va fi transferat la un alt birou notarial, prin grija Camerei Notarilor Publici, cu instiintarea in regim de urgenta a sotilor si a administratorului RNECD. Camera Notarilor Publici va prelua, in regim de urgenta, dosarul de divort de la biroul notarial care si-a incetat activitatea si il va transfera altui birou notarial competent, urmand a informa pe administratorul RNECD despre acest fapt. Biroul notarial caruia i-a fost repartizat dosarul de divort in urma transferului va instiinta, de urgenta, pe soti sa se prezinte la sediul sau, fara a mai proceda la acordarea unui nou termen de 30 de zile.)

ANEXA 1 ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC

………………………………… Sediul ………………………..

 

Data in fata mea azi ___________________

Nr…….. din ……………………

Notar public__________________________

Termen

_____________________________

 

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul _________________ fiul lui _____________ si al _____________, nascut la data de _____________ in localitatea ___________ judetul_________, titular al actului de identitate/pasaportului seria ___ __nr. _____________ CNP __________________, cu domiciliul in ________________________________, si subsemnata _________________________ fiica lui ___________________ si a _____________, nascuta in data de _____________, in localitatea _________, judetul ______________, titulara a actului de identitate/pasaport seria ______, nr. ____________, CNP ______________________, cu domiciliul in ______________________________, casatoriti la data de ______________, la Primaria localitatii____________, judetul___________, conform certificatului de casatorie seria _____ nr. ________, eliberat in baza actului nr. ____/______, cu ultima locuinta comuna in _________________, str. ________________nr. ____ bl.__ et.___ap.__, sector/judet _________, de comun acord, rugam sa constatati desfacerea casatoriei si sa eliberati certificatul de divort.

Luand cunostinta de prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, declaram ca:

a) ne exprimam consimtamantul liber cu privire la desfacerea casatoriei;

b) nu avem copii minori din casatorie sau adoptati;

c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdictie;

d) nu am mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;

e) locuinta comuna este cea declarata mai sus*;

f) dupa divort dorim sa purtam numele de familie dupa cum urmeaza**:

fostul sot _____________________;   

fosta sotie _____________________;

Ne intemeiem cererea pe dispozitiile art.38^1 din Legea nr. 4/1953-Codul Familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnaturi sot _______________

 sotie ________________

–––––––––––––– Nota *In cazul in care nu rezulta din actele de identitate prezentate, dovada ultimei locuinte comune se face prin declaratie autentica care se anexeaza la cerere.

**Potrivit dispozitiilor art. 40 din Codul Familiei: La desfacerea casatoriei prin divort, sotii se pot invoi ca sotul care, potrivit art. 27, a purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, sa poarte acest nume si dupa desfacerea casatoriei.

Anexa 2

MODEL DE PARAFĂ

 Biroul notarului public1__________________

Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. _____/____2

––––––––––––––- 1 Se va completa numele biroului notarial care a intocmit certificatul de divort.

2 Se va completa numarul si data certificatului de divort.

Detalii privind procedura si realizarea divortului prin procedura notariala: Ordinul 81/2011 (Sursa: portalul e-juridic.manager.ro )

Taxe notariale de divort

- Onorariu notar – 500lei

- Alte cheltuieli (legalizari, taxe de publicitate in registrele speciale notariale, etc)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitatea notariala / Autentificarea actelor  / Succesiunea / Taxe / Stiri pe scurt / Informatii utile / Forum / Contact

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro


Comentarii

Divortul la notar — 34 comentarii

 1. Buna ziua. As dori sa aflu daca in cazul in care suntem despartiti de peste 5 ani, el este in Rom iar eu in strainatate, fara copii, am mai avea nevoie de cele 30 de zile, amandoi dorim desfacerea casniciei cat mai repede. Va multumesc

 2. Buna ziua
  Eu sant casatorita cu un cetetean italian,in Italia,de 4 ani locuim in Romania,in 2005 am transcris casatoria la noi in Romania. Din pacate am ajuns la divort. As vrea sa stiu daca putem face divortul si partajul aici in Romania la notar. Sau numai partajul..casatoria urmand altadata.
  Va multumesc anticipat

 3. buna ziua.Am si eu o intrebare ,doresc sa divortez, am un copil minor dar eu si sotia mea nu mai locuim impreuna de 7 ani.Nnu mai stiu nimic de ea de 5 ani.Pot divorta in lipsa ei.Subliniez ca minorul este in grija ei.Va multumesc anticipat.

  • Pentru a putea divorta in fata notarului trebuie sa fiti amandoi prezenti la termenul stabilit pentru pronuntarea divortului si eliberarea certificatului de divort, altfel nu veti putea divorta decat prin actiune in instanta.

 4. Am dori desfacerea casatoriei eu si sotul meu,de comun acord.Tin sa precizez ca avem impreuna un copil minor.Multumesc

  • Pentru obtinerea divortului pe cale notariala va puteti adresa unui birou notarial care isi are sediul pe raza teritoriala a localitatii unde a fost incheiata casatoria.
   Cu stima, State

 5. Locuiesc in strainatate, unde sunt rezident. Sotia mea locuieste in Romania unde este rezidenta. Dorim divortul pe cale amiabila. Din pacate, eu nu pot fi prezent in Romania la ambele date necesare divortului pe cale notariala. Inteleg ca este obligatorie prezenta mea la eliberarea certificatului de divort. Am aflat ca la depunerea cererii de divort pot fi reprezentat de un mandatar, dar nu pot gasi detalii despre acest aspect al delegarii. In acest sens, doresc sa apelez la bunavointa dvs. si sa-mi clarificati urmatoarele aspecte:
  - cine poate fi mandatat (avocat, notar, orice persoana )
  - unde se poate face mandatarea persoanei (notar etc.)
  - cat timp mandatarea este valabila (poate fi valabila pe parcursul unui an calendaristic)
  - ce acte originale ale celui mandatat trebuie mandatarul sa prezinte la depunerea cererii de divort.
  Va multumesc pentru ajutor si timpul acordat.

 6. Buna ziua.
  Am cumparat impreuna cu sotia un teren in valoare de 125.000 RON. Din aceasta suma, suma de 30.000 RON este a sotiei dinaintea casatoriei. Cum se realizeaza partajul acestui teren? Cat revine fiecaruia? Cum se realizeaza practic partajul, tinand cont ca sotia nu ar avea de unde sa imi plateasca partea mea decat daca am vinde acest teren unui tert? Instanta poate obliga la vanzarea terenului, in vederea despagubirii integrale a partilor? Pentru ca plata in rate pe o durata mare de timp ar defavoriza clar pe cel caruia nu ii revine bunul in cadrul partajului, in cazul in care partile nu se inteleg.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

 7. Buna ziua d-na State.
  Doresc sa aflu daca eu si sotia putem divorta in acest mod, avand in vedere ca avem impreuna o fica majora, actual studenta.
  In cazul copiilor majori care-si continua studiile se impune pensie alimentara?, iar daca raspunsul este afirmativ care este cuantumul pensiei din venituri?
  Cum se procedeaza la partajul bunurilor comune?
  Va multumesc anticipat.

  • Stimate dle Doru
   Potrivit art. 499 din noul cod civil – Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, iar in caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.
   Potrivit art. 529 din acelasi cod civil – Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii. Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.
   In ceea ce priveste partajul bunurilor comune acesta se poate realiza, fie prin act autentic in fata notarului, fie prin instanta (daca partile nu se inteleg) operatiune in cadrul careia partile, sau instanta, dupa caz stabilesc modul de atribuire a bunurilor dobandite in timpul casatoriei si, eventual, cuantumul sultei (c/valoarea partii, sau a bunurilor cuvenita/te dar neatribuita/te in natura).
   Cu stima, State

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*


− 2 = 3

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>