Vanzarea unei mosteniri

 Noul Cod Civil reglementează la art. 1747-1754 vânzarea moștenirii potrivit cărora  titularul unui drept succesoral poate înstrăina cu titlu oneros acest drept unei persoane care poate fi comoștenitor sau o alta persoana.

Vânzarea poate avea loc doar după deschiderea succesiunii, iar in conformitate cu art. 954 alin.1 din NCC, moștenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia (art. 956 NCC sancționează cu nulitate absoluta actele juridice care au ca obiect eventuale drepturi asupra unei moșteniri nedeschise).

Indiferent de categoria bunurilor, care intra in componenta unei moșteniri (mobile sau imobile), contractul privind vânzarea unei moșteniri trebuie încheiat in forma autentica, sub sancțiunea nulității absolute (art. 1747 NCC alin.2) si cu acordul tuturor coproprietarilor.

Vânzarea moșteniri presupune acceptarea moștenirii de către vânzător/i in termenul de 1 an de la data deschiderii moștenirii (art. 1103 alin.1 NCC).

Obiect al acestei vânzări îl reprezintă, fie întreaga moștenire deschisa, fie o cota din aceasta (art.1747 alin. 1 NCC). Vânzarea unor bunuri individual determinate din moștenire este o vânzare pur si simpla, nu o vânzare a moștenirii.

Prin contractul de vânzare a moștenirii vânzătorul înstrăinează masa bunurilor si datoriile defunctului, deci o universalitate de bunuri sau o cota-parte din moștenire, dar nu si calitatea sa de moștenitor, care este personala si incesibilă.

Prin urmare, moștenitorul care a vândut succesiunea la care avea dreptul va continua sa aibă calitatea de moștenitor, însă încetează a fi proprietarul patrimoniului înstrăinat.

Ca orice vânzător, va fi ținut sa răspundă fata de cumpărător pentru evicțiunea pe care i-ar cauza-o pentru împrejurări care, deși le cunoștea la momentul vânzării, le-a ascuns cumpărătorului.

Obiectul vânzării fiind o universalitate de bunuri vânzătorul este obligat sa predea cumpărătorului tot ceea ce găsea in succesiune, atât la momentul deschiderii succesiunii, cat si tot ce va intra in succesiune ulterior.

In ce privește răspunderea pentru datoriile moștenirii aceasta rămâne in sarcina vânzătorului  (art.1751 NCC), creditorii succesiunii având dreptul sa-l urmărească deoarece el are calitatea de moștenitor.

Daca, potrivit art. 887 alin.1 NCC, drepturile reale se dobândesc fără înscriere in cartea funciara când provin din moștenire, in cazul vânzării unei moșteniri aceste dispoziții nu sunt aplicabile, deoarece cumpărătorul le dobândește in baza unui contract de vânzare cumpărare, îndeplinirea formalităților de publicitate fiind, astfel, obligatorie (art. 1753 alin.1 NCC).

Prin urmare, cumpărătorul unei moșteniri nu va putea opune terților dobândirea unor drepturi cuprinse in moștenire decât daca a îndeplinit formalitățile de publicitate (mobiliara, imobiliara).

Acte necesare:

-actele de identificare a partilor (original);

-certificatul de deces al persoanei decedate a carei mostenire se instraineaza (original);

-declaratie de acceptare a succesiunii (daca exista) (original);

-actele de proprietate asupra bunurilor ce formeaza masa succesorala (original)

Taxe notariale:

- Onorariu notar – in functie de componenta masei succesorale

0,5% (+ TVA), calculat la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 200 lei. În cazul în care in masa succesorala sunt cuprinse si bunuri imobile, iar valoarea declarată de părţi este mai mică decât valoarea din expertiza camerelor notarilor publici, onorariul se va calcula la valoarea din expertiză.

-Impozit pe veniturile din transferul de proprietate -acelasi ca la vanzarea clasica de imobile, calculat la valoarea bunurilor imobile cuprinse in masa succesorala.

– in cazul instrainarii unei mosteniri care nu cuprinde bunuri imobile, nu se datoreaza impozit pe transferul dreptului de proprietate obtinut din instrainarea de bunuri imobiliare

Model - Contract de vanzare a unei mosteniri (drepturi succesorale)

 CONTRACT DE VÂNZARE A MOŞTENIRII

           Între subsemnaţii:

          1. ………………….. domiciliat în …….. CNP………..în calitate de vânzător (V) şi

          2. ………………….domiciliat în ……..CNP ……… în calitate de cumpărător (C)

          În conformitate cu prevederile art.1747 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul contract de vânzare în următoarele condiţii:

          Subsemnatul ___ vând lui ___ întregul meu drept asupra succesiunii defunctului ………….. decedat la data de …………, CNP …….., cu ultimul domiciliu în …… ,succesiune pe care declar că o accept expres (sau după caz pe care am acceptat-o la data de …… conform declaraţiei autentificată sub nr…..).

          Garantez pe cumpărător că am calitatea de moştenitor al defunctului în baza…..    Preţul acestei vânzări este de ………….., pe care eu, vânzătorul l-am primit în întregime de la cumpărător astăzi, data autentificării.

          Subsemnatul ____ mă oblig/nu mă oblig să remit cumpărătorului fructele  bunurilor pe care le-am cules şi plăţile primite pentru creanţe precum şi preţurile bunurilor vândute şi orice bun înlocuieşte un bun al moştenirii.

          Subsemnatul ____ mă oblig /nu mă oblig să rambursez vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile şi sarcinile moştenirii precum şi sumele pe care i le datorează ceilalţi moştenitori.

          Bunurile de familie, dintre care unele au valoare patrimonială însemnată nu fac obiectul prezentului contract de vânzare, în conformitate cu prevederile art.1752 Cod civil.

          Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

          Tehnoredactat la ………….., în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial,  un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, ….. exemplare s-au eliberat părţilor.

          VÂNZĂTOR,                                                                                                      CUMPĂRĂTOR,