Noul Cod de procedură fiscală 2016

Noul Cod de procedură fiscală

– M. Of. nr. 547/2015, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Prezenta lege înlocuiește OG nr. 92/2003.

Prezentăm cateva dintre cele mai importante modificări aduse de noul Cod de procedură fiscală.

Introducerea unui nou sistem de accesorii

Sunt introduse noi cote pentru obligaţiile de plată accesorii, precum şi obligaţii de plată noi, după cum urmează:

– Nivelul dobânzii este redus de la 0,03% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

– Nivelul penalităţii de întârziere este reduse de la 0,02% la 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

- Se introduce penalitatea de nedeclarare în cotă de 0,08% pe zi.

Aceasta se aplică în cazul situaţiilor de nedeclarare sau declarare eronată a obligaţiilor fiscale principale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizie de impunere.

Penalitatea poate fi redusă cu 75%, la cerere, dacă principalul stabilitØ prin decizie este stins în termenul legal de la data comunicării deciziei, prin plată sau compensare, sau este eşalonat la plată.

Pe de altă parte, penalitatea de declarare se majorează cu 100% dacă aceasta se aplică în cazul unor obligaţii fiscale principale care au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală.

În situaţii de nedeclarare, se va aplica numai penalitatea de nedeclarare, fără a se mai aplica amenda pentru nedepunere.

Organul fiscal nu stabileşte penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 de lei.

De asemenea, penalitatea nu se aplică dacă principalul rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului de către organul fiscal central.

Penalitatea nu poate fi mai mare decât nivelul debitului la care se aplică, cu excepţia situaţiei în care debitul provine din fapte de evaziune fiscală.

Noi reglementări referitoare la interpretarea legii şi aprecierea stărilor de fapt fiscale  

Organul fiscal trebuie să ia în considerare opinia emisă în scris de organul fiscal competent respectivului contribuabil în cadrul activităţii de asistenţă şi îndrumare a contribuabililor, precum şi soluţia adoptată de organul fiscal în cadrul unui act administrativ fiscal sau de instanţa judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, emisă anterior, pentru situaţii de fapt similare la acelaşi contribuabil/plătitor (anterior, opiniile nu erau considerate acte administrative fiscale şi nu erau opozabile terţilor).

Este menţinută prevederea conform căreia interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege, dar se introduc, în plus, următoarele prevederi:

Dacă voinţa legiuitorului nu reiese clar, se ţine seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce îl însoţesc în procesul de elaborare, dezaprobare şi aprobare.

Prevederile susceptibile de mai multe înţelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului şi scopului legii.

De asemenea, prevederile se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

Dacă în continuare există neclarităţi, interpretarea se face în favoarea contribuabilului (se introduce astfel principiul “in dubio contra fiscum”).

Modificări privind termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului

Este păstrat termenul standard de soluţionare de 45 de zile.

În situaţiile în care pentru soluţionarea cererii este necesară administrarea de probe suplimentare, termenul se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acestuia, dar nu mai mult de 2 până la 6 luni (în funcție de sursa probelor adiționale).

Dacă în baza analizei de risc soluţionarea cererii necesită efectuarea inspecţiei fiscale, termenul de soluţionare se prelungeşte la cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii.

Organul fiscal are obligaţia de a înştiinţa contribuabilul asupra oricărei prelungiri.

Modificări cu privire la prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Se mentine termenul de 5 ani în care intervine prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili creanţe.

Este modificată, însă, data de la care curge acest termen, de la 1 ianuarie, cum este în prezent, la 01 iulie a anului următor celui în care se datorează obligaţia fiscală.

De exemplu, organul fiscal nu va mai avea dreptul de a stabili obligații fiscale suplimentare aferente anului 2010, dacă inspecția fiscală începe după data de 1 iulie 2016 (în contextul în care nu au existat elemente care să întrerupă termenul de prescripţie, i.e. depunerea unei declaraţii rectificative).

Modificări în legătură cu inspecţia fiscală  

Se modifică durata efectuării inspecţiei fiscale pentru contribuabilii mici, în sensul diminuării acesteia la 45 de zile (de la 3 luni cum este în prezent) şi se păstrează perioada curentă pentru contribuabilii mari şi cei care au sedii secundare (6 luni) şi cei mijlocii (3 luni).

Se precizeaza, totodata că, dacă inspecţia durează în fapt de 2 ori mai mult, inspecţia fiscală încetează, fără a se emite raport de inspecţie fiscală şi decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere.

Organul fiscal poate relua inspecţia o singură dată pentru aceeaşi perioadă şi aceleaşi obligaţii fiscale.  Sunt aduse în Codul de procedură situațiile de suspendare a inspecţiei fiscale, anterior reglementate de Ordinul ANAF nr. 467/2003. În plus, conducătorul inspecţiei fiscale mai poate decide suspendarea acesteia pentru contestaţii în speţe similare sau acţiuni în contencios administrativ pentru acelaşi contribuabil până la primirea contestaţiei/deciziei definitive.

Termenul de suspendare general este până la data la care încetează motivul suspendării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data suspendării.

Suspendarea se poate face şi la cererea contribuabilului, dar în acest caz suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni.

Se majorează termenul în care contribuabilul poate formula un punct de vedere cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală de la 3 la 5 zile în cazul contribuabililor mici şi mijlocii, respectiv la 7 zile în cazul marilor contribuabili.

Acest termen poate fi prelungit cu acordul organului fiscal.

Se introduc prevederi cu privire la controlul inopinat în sensul că  acesta nu poate dura mai mult de 30 de zile.

Modificări cu privire la contestaţii  

Se majorează termenul în care se pot depune contestaţiile de la 30 de zile la 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal.

Se introduce posibilitatea de susţinere orală a contestaţiei de către contestator.

Această solicitare poate fi adresată organului de soluţionare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.

Sunt introduse prevederi legate de forma şi conţinutul contestaţiei, în sensul că, în cazul contestaţiilor care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe categorii de creanţe fiscale, precum şi accesorii ale acestora.

Altfel, organul fiscal de soluționare va solicita modificarea cererii în termen de 5 zile.

În cazul suspendării procedurii de soluţionare a contestaţiei la cererea contribuabilului se introduce o perioadă maximă de suspendare de 6 luni de la data acordării acesteia.

Este introdus dreptul contestatorului de a se adresa instanţei de contencios administrativ competentă pentru anularea actului în cazul în care contestaţia nu este soluţionată în termen de 6 luni de la data depunerii contestației.

Soluția desființării dată de organul fiscal de soluționare a contestației (presupune reverificarea obligațiilor pentru care s-a admis contestația) se poate dispune o singură dată.

Modificări cu privire la pregătirea Dosarului de preţuri de transfer

Termenele pentru întocmirea dosarului preţurilor de transfer (dosar TP) şi cuantumul tranzacţiilor pentru care există obligaţia întocmirii acestui dosar se stabilesc prin Ordin ANAF.

Anterior, termenul pentru întocmire era stabilit de către organul fiscal competent în timpul inspecţiei fiscale. Potrivit proiectului de ordin publicat pe site-ul MF (link), condiţiile de întocmire a dosarului ar urma să difere în funcţie de:

– categoria de contribuabil;

– valoarea totală anuală a tranzacţiilor cu persoane afiliate.

Noile prevederi se aplică tranzacţiilor efectuate începând cu anul 2016.

Contribuabili mari:

– Valoare totală anuală tranzacţii cu afiliaţi

– ≥ prag de semnificaţie 200.000 euro – dobânzi sv. fin.

– 250.000 euro – prestări de servicii

– 350.000 euro – livrări de bunuri

– Termen întocmire dosar

– Până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit

– La solicitarea organului de inspecţie fiscală, în cadrul unei inspecţii fiscale, în termenele stabilite de acesta (între 30 şi 60 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu maxim 30 zile)

Contribuabili mijlocii şi mici

– Valoare totală anuală tranzacţii cu afiliaţi – N/A

 - Termen întocmire dosar

-La solicitarea organului de inspecţie fiscală, în cadrul unei inspecţii fiscale, în termenele stabilite de acesta (între 30 şi 60 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu maxim 30 zile)

Se observă că, deşi s-a vehiculat ideea unor plafoane valorice minime ale tranzacţiilor ce urmează să face obiectul dosarului TP, aceste plafoane valorice sunt utilizate doar pentru stabilirea termenului de întocmire a dosarului.

Astfel, orice tranzacţie cu persoane afiliate rămâne principiu obiect al dosarului de TP, indiferent de valoare.

Noi obligaţii de informare către ANAF

 Se introduce obligativitatea persoanele fizice, juridice şi oricăror alte entităţi, care sunt obligate să transmită informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de a transmite, concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.

 Reamintim că există obligație de notificare tranzacții către Oficiu în situații precum:

– tranzacţii cu sume în numerar în lei şi/sau în valută, pentru care limita minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni,

– transferuri externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro,

– (tranzacții suspecte) dacă în cursul activităţii desfăşurate persoanele fizice sau persoanele fizice ce desfăşoară o activitate pentru o persoană juridică au suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

Modificări privind declaraţia de menţiuni/radierea contribuabilului  

 Declaraţia de menţiuni pentru modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii acestora (în prezent termenul este de 30 zile).

La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declaraţii de radiere.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.

Modificări privind contribuabilii inactivi  

 Se introduc noi situaţii în care contribuabilii vor fi declaraţi inactivi şi le sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii:

– inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerţului;

– durata de funcţionare a societăţii este expirată;

– societatea nu mai are organe statutare;

– durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Pentru ultimele 2 situaţii, declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situaţiile respective.

Modificări cu privire la administrarea grupului fiscal unic  

Se elimină condiţia administrării de către acelaşi organ fiscal competent a persoanelor impozabile care vor să se constituie într-un grup fiscal unic de TVA.

În acest context, se introduce posibilitatea ca administrarea grupului fiscal unic să fie în sarcina altor organe fiscale decât cele care administrează membrii grupului.

Organul fiscal care va administra grupurile fiscale se va desemna prin Ordin al preşedintelui ANAF şi va fi competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului.

Majorare taxă de emitere soluţie fiscală individuală anticipată (SFIA)  

 Se majorează taxă de emitere SFIA de la 1.000 euro la 5.000 euro pentru contribuabilii mari, respectiv la 3.000 euro pentru ceilalţi contribuabili.

Prevederi noi privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente

Oficiile Registrului Comerţului vor solicita Ministerului Finanţelor Publice, pe cale electronică, atribuirea numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori administrator în cadrul societăţii comerciale, în următoarele situaţii:

– la înregistrarea unei societăţi comerciale;

– la cesiunea părţilor sociale/acţiunilor;

– la numirea de noi reprezentanţi legali;

– la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari.

Certificatul de înregistrare fiscală se comunică societăţilor de către Registrul Comerțului împreună cu celelalte documente (certificat de înregistrare, certificat constatator, certificat de menţiune, etc.).

 Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale  

 Persoanele juridice care, în cursul unei perioade fiscale, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţiile fiscale şi să plătească obligaţiile fiscale aferente până la data depunerii bilanţului de lichidare.

Modificări privind corectarea declaraţiilor  

Declaraţiile informative (de exemplu, Declaraţia 394) pot fi corectate chiar dacă pentru perioada la care se referă aceste declaraţii s-a împlinit termenul de prescripţie.

Declaraţiile fiscale pot fi corectate, în continuare, numai pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.

(Sursa: www.soter.ro ; CNPB )


Comentariile sunt închise.