Titlul de proprietate pentru terenul aferent apartamentului

Titlul de proprietate pentru terenul aferent apartamentului

Persoanele care nu au intrat inca in posesia titlului de proprietate pentru terenul „cota indiviza” aferent apartamentului se pot adresa primariilor in raza carora isi au domiciliul.
Astfel, in baza unei cereri, cetatenii pot solicita, conform Legii 18/1991 – republicata, eliberarea titlului de proprietate.
Este nevoie de o cerere prin care se solicita trecerea in proprietate a terenului aferent apartamentului, alaturi de care depuneti urmatoarele acte:
-o copie xerox a actului de proprietate transcris la judecatorie sau intabulat in evidentele Cartii Funciare (contract de vanzare-cumparare, contract de construire, contract de schimb, contract de donatie, sentinta de partaj imobiliar, certificat de mostenitor, dupa caz),
-o copie xerox a chitantei de plata a impozitului sau certificat fiscal eliberat de Serviciul Public pentru Finante Publice.
– procesul-verbal de predare-primire al apartamentului.
-o decizie de atribuire a terenului aferent apartamentului, in cazul in care suprafata de teren in cota indiviza nu este mentionata in actul de proprietate in metri patrati. Spre exemplu, in Bucuresti, aceasta decizie se elibereaza de catre S.C. ROMCONFORT S.A., str. Edgar Quinet nr. 8, sector 1.
-o copie xerox a buletinelor de identitate ale titularilor de contract. In anumite cazuri se solicita certificat de casatorie si sentinta de divort, dupa schimbarea numelui de familie.
Dosarul cu actele mentionate se va depunela Biroul Registratura, iar relatii suplimentare se pot obtine apeland Directia Tehnica – Serviciul Cadastru – Date Urbane si Fond Funciar din cadrul Primariei.
Titlul de proprietate se foloseste la perfectarea oricarui tip de acte juridice.

Model tip – Cerere de atribuire a Titlului de Proprietate pentru terenul aferent apartamentului

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul (i)___________________________________________________
domiciliat (i) în__________________ , str._________________________ nr._________ , bl._______ ,
sc. _______ , et. __________ , ap. _________ , vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea „Titlului de proprietate” pentru cota de teren aferentă apartamentului situat în Bucureşti, sector 4, str.______________________________________________ , nr. ___________ , bl.
________ , sc.________ , et._________ , ap._________ , conform Legii nr. 18/1991, art. 36, alin.2.
Anexăm alăturat:
1.xerocopie act proprietate (act de vânzare cumpărare; certificat de moştenitor; contract de schimb; contract de donaţie; contract de întreţinere; contract de construcţie; sentinţă de partaj imobiliar transcrisă);
2.proces verbal de predare primire;
3.Decizia de atribuire a terenului sau certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale a sectorului ____ pentru actele de proprietate în care nu este trecută suprafaţa de teren atribuită în folosinţă;
4.xerox copii după buletinul de identitate cu domiciliul actual; xerox copii după certificatul de naştere; certificat de căsătorie; hotărârea de divorţ (în caz de schimbare a numelui);
5. chitanţa de plată eliberată de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a sectorului 4 pentru anul în curs;
6. dovada achitării integrale a apartamentului.
Telefon:
DATA semnatura