Certificatul de mostenitor

Certificatul de mostenitor. Acte necesare.

Eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar reprezinta ultima faza a procedurii succesorale.

Dacă, prin administrarea probelor, notarul a putut stabili moştenitorii, calitatea şi drepturile acestora, precum şi masa succesorală, acesta întocmeşte o încheiere finală a procedurii succesorale ce va cuprinde, pe lângă menţiunile obişnuite, următoarele:

-        numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, precum si data decesului;

-        numele, prenumele, domiciliul si întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali sau testamentari;

-        activul şi pasivul moştenirii;

-        alte date necesare la soluţionarea cauzei.

Dacă notarul constata că în masa succesorala nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale din lipsa de  obiect.

Dacă pentru determinarea bunurilor moştenirii este nevoie de efectuarea unor operaţiuni de durată, succesorii pot solicita să li se stabilească doar calitatea, pentru aceasta eliberându-se un certificat de calitate de mostenitor.

Prin eliberarea certificatului de moştenitor, competenta biroului notarial înceteaza, acesta nemaiputând reveni şi elibera un nou certificat.

In cazul în care moştenitorii solicită completarea masei succesorale cu alte bunuri din activul moştenirii notarul eliberează, cu acordul tuturor succesorilor, un certificat suplimentar de moştenitor (acesta nu este un nou certificat de moştenitor ci o completare la cel existent).

Natura juridica a certificatului de moştenitor

Spre deosebire de vechiul cod civil potrivit căruia certificatul de moştenitor făcea dovada întinderii drepturilor şi a componentei masei succesorale doar faţă de persoanele menţionate în cuprinsul său ca având calitatea de moştenitori, potrivit NCC certificatul de moştenitor face dovada atât a calităţii de moştenitor şi întinderea drepturilor moştenitorilor, cât şi dovada asupra bunurilor din masa succesorală (art. 1.133 cod civil), constituind titlu de proprietate, opozabil tuturor.

Succesiunea vacanta

Potrivit art. 85 din Legea nr. 36 / 1995 a notarilor publici, cât şi a disp. art. 1.135 cod civil, în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentanţilor statului, respectiv, ai comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărei rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii succesiunii, notarul public constată că succesiunea este vacantă şi eliberează certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului de acceptare a succesiunii.

Din partea Statului, însă, nu este necesară o manifestare de voinţă, expresă sau tacită, în sensul acceptării succesiunii, acesta culegând-o în virtutea legii, după cum nici nu poate renunţa la succesiune, din simplul motiv că, întro atare situaţie, bunurile succesorale rămânând fără stăpân ar reveni tot statului.

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de mostenitor

 – cerere pentru deschiderea succesiunii (se completează la notariat);

 – actele de identitate ale mostenitorilor;

 – acte de  stare civilă care dovedesc relaţia de rudenie;

 – certificatul de deces al defunctului;

 – certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor ( sau certificatul de deces / certificatul      de moştenitor / sentinţa judecătorească de divorţ, după caz);

 – certificat de naştere şi căsătorie a descendenţilor sau al altor rude care au vocaţie succesorală;

 – testamentul, dacă există;

 – fiecare moştenitor va da o declaraţie autentificată la biroul notarial prin care isi  exprima opţiunea succesorală, în sensul că acceptă, sau renuntă la moştenire.

Alte acte care atestă averea defunctului (după caz), pentru stabilirea masei succesorale :

 – acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală;

 – certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară;

-  documentatie cadastrala, daca exista;

 – acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);

 – certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară;

 – certificat acţionar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinţa cu valoarea locului de veci, eliberată de Administraţia Cimitirelor sau de Parohie;

Pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, dar cu ultimul domiciliu în România, precum şi pentru cetăţenii români care au decedat în străinătate, dar cu ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, autoritatea română va emite certificatul de deces după transcrierea actului de deces emis de autoritatea străină conform art.44 alin. 3-7 din Legea cu privire la actele de stare civilă nr.119/1996. În cazul în care certificatul de deces este eliberat de către misiunea diplomatică sau oficiul consular, acesta nu mai trebuie transcris.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, care nu sunt decedaţi în România şi care au avut ultimul domiciliu/reşedinţa în străinătate, actul de deces emis de autorităţile străine competente poate fi luat în considerare la notariat numai după îndeplinirea procedurii supralegalizării sau apostilării, după caz. Fac excepţie de la regula apostilării/supralegalizării, actele de deces emise de state cu care România are încheiate convenţii sau tratate bilaterale de recunoaştere a actelor de stare civilă.

Autentificarea actelorDivortul / Succesiunea / Taxe Informatii utile / Forum / Contact

notar-expert.ro-Google pagerank and WorthCheck google pagerank for notar-expert.ro